การแพทย์อนามัยและสารต้องห้าม

คู่มือ สารต้องห้ามและการต่อต้านการโด๊ปทางการกีฬา
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

มาตรการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์"