ผู้ประสานงาน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

"ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" วันที่ 20-30 มกราคม 2566

ที่กีฬาประธานจัดการแข่งขันเลขาฝ่ายจัดการแข่งขัน

หมายเลขโทรศัพท์

1กรีฑารศ.ดร.นสพ.ฤทธิชัย พิลาชัยผศ.ดร.กรีฑา พรหมเทพ081-7430077
2ว่ายน้ำผศ.ดร.กฤตวรรณ คำสมผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทก
อาจารย์วิระศักดิ์ กุลฉะวะ
095-6523454
3ฟุตบอลผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐมผศ.ดร.จักริน ด้วงคำ089-4939677
4วอลเลย์บอลดร.วิบูล เป็นสุขผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา098-5985955
5บาสเกตบอลผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทกอาจารย์วารุณี กิจรักษา ,
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ บัวคำ
080-0059810
6บาสเกตบอล 3 คนดร.เอกราช ดีนางอาจารย์วารุณี กิจรักษา ,
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ บัวคำ
089-8518377
7แบดมินตันผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำอาจารย์ขวัญชัย สุขแสน089-7156151
8เซปักตะกร้อดร.ปุณรัตน์ พิพิธกุลอาจารย์วันวิสา ป้อมประสิทธิ์
นายอดิศร จงรักกลาง
091-9952226
082-0120585
9เทควันโดรศ.ดร.สุนทร สุทธิบากนายธนัญชัย เพ็งพรหม087-9371291
10ฟุตซอลผศ.สิทธิพร พันธุระอาจารย์สหรัฐฯ ศรีพุทธา094-2984433
11เทนนิสดร.ชาลี เกตุแก้วอาจารย์ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน081-9754011
12เทเบิลเทนนิสดร.วิวรรธน์ แก่นสาอาจารย์นุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล094-2914543
13วอลเลย์บอลชายหาดผศ.ดร.วราจิต พยอมรศ.ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข
ผศ.ดร.ณัฏฐานุช เมฆรา
096-9456624
14เปตองผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัยผศ.นิพล สังสุทธิ089-6170079
15รักบี้ฟุตบอลดร.สุภัทรา วันเพ็ญว่าที่ รต.อัษฎางค์ สุวรรณภักดี098-6474860
16ยูยิตสูรศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดมผศ.ดร.ภูษณพาส สมนิล089-6655248
17เพาะกายดร.วิวรรธน์ แก่นสาผศ.ธนัมพร ทองลอง085-0628892
18มวยสากลสมัครเล่นอาจารย์เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาคอาจารย์ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค086-6307778
19E-sportผศ.ดร.สาวิตรี บุญมีผศ. ดร.ศรุติ อัศวเรืองสุข
อาจารย์วรธรรม สละวาสี
082-6147944
082-7774233
20กีฬาทางอากาศผศ.ดร.สุนันท์ นวลเพ็งผศ.ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ086-6383033
21เรือพายดร.อภิรักษ์ ลอยแก้วดร.วินัย มีแสง061-461-5644
22ปันจักสีลัตผศ.วรวัฒน์ ทิพจ้อยผศ.ดร.วิรรธน์ แสงภักดี086-6372043
23ฮับกิโดผศ.นวรัตน์ บุญภิละนายมนตรี เพ็งพรหม090-9295994
24แฮนด์บอลอาจารย์จุฬาวดี มีวันคำอาจารย์สุภาวดี กสิกรรม081-4447239
25ขี่ม้านางพิทยาภรณ์ สุทธิอาจผศ.ดร.ศราวุธ ผิวแดง087-2216475
26เอแมทอาจารย์ศิรินทิพย์ คำมีอ่อนอาจารย์ปิยนุช โทมล088-5496828
27ครอสเวิร์ดอาจารย์ศิรินทิพย์ คำมีอ่อนอาจารย์ปิยนุช โทมล088-5496828
28หมากกระดานผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐอาจารย์ปัญญา สาโสภา063-7155525
29บริดจ์ผศ.ดร.ปิยวดี ยาบุษดีรศ.สุปรีชา วงศ์อารีย์084-9521594
30จานร่อนผศ.หัสดิน แก้ววิชิตอาจารย์ฤทธิรงค์ อัญจะนะ089-4415118
31มวยไทยสมัครเล่นอาจารย์เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาคอาจารย์ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค086-6307778
32คอร์ฟบอลดร.จิรเดช อย่าเสียสัตย์ดร.นฤปวรรต์ พรหมมาวัย087-2338891
33เกทบอลผศ.หัสดิน แก้ววิชิตอาจารย์วิระศักดิ์ กุลฉะวะ095-6523454
34แอโรบิกดานซ์ผศ.ดร.พรทิพย์ อนันตกุลอาจารย์ชัยยุทธ สุทธิดี089-5159158
35สแตก (Stack)ดร.มงคล ทะกองรศ.ดร.กริช สมกันธา083-1524445