แล้วพบกันใหม่ที่...นนทรีเกมส์ 2567

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน